உடலில் இரத்த அணுக்களை அதிகரிக்கும் உணவுகள்(To increase blood cells)

அனிமியா நோய் வராது தடுத்துக் கொள்ள இரத்த அணுக்களை அதிகப்படுத்த (To increase blood cells) எடுத்துக் கொள்ளும் மருந்து, உண்ணும் உணவுகளே.

Read more