வயதானாலும் அழகாய் இருக்க சூப்பர் ரகசியம் (Super secret to looking good)

மாத்திரை வியாபாரம் மட்டுமே அது. மருந்து மாத்திரையால் வயதை குறைக்க முடியாது; வாலிபத்தை மீட்ட முடியாது. ஆனால் உணவால் முடியும். உணவால் இளமையை (To looking good) இழக்காமல் வைத்திருக்க முடியும்.

Read more