இளமை நீடிக்க செய்யும் நெல்லிக்காய் (To prolong youth)

நெல்லிக்கனிகளை அதிகம் சாப்பிட்டு வர ரத்த ஓட்டம் தூண்டப்பட்டு தோலில் சுருக்கங்கங்கள் ஏற்படாமல் தடுத்து, இளமையை நீடிக்கிறது(To prolong youth).

Read more