அழகாக ஜொலிக்க (To shine beautifully)

நமது தோற்றத்திற்கு, நிறத்திற்கு பொருத்தமான சிலவற்றை கவனித்து செயற்படுத்தி வந்தால் எல்லோருமே அழகாக ஜொலிக்கலாம் (To shine beautifully). எப்படி?

Read more