‘மண்வாசனை’ வீசும் பாரம்பரிய அரிசிவகைகள்(traditional Rice varieties)

இந்தியாவில் 1 லட்சத்து 50 ஆயிரத்துக்கும் மேற்பட்ட பாரம்பரிய நெல் வகைகள் (traditional Rice varieties) இருந்துள்ளன.நோய்களை தீர்க்கும் அரிசிகள்!

Read more