கை,கால்,உடல் நடுக்கம் ஏன்?(Tremors)

உடல் நடுக்கம் என்பது ஒருவரது விருப்பின்றி தாமாகவே உடலின் சில உறுப்புகள் தாமாக நடுங்குவது (Tremors) .முதுமையாலும் சில நோய்களாலும் ஏற்படலாம்.

Read more