டைப் 1 ,டைப் 2 சர்க்கரைநோய் (Type1 & Type2 Diabetes)

இன்சுலின் முற்றாக சுரக்காத,போதியளவு சுரக்காத அல்லது அதன் செயல்திறன் போதியதாக இல்லாமையே டைப் 1, டைப் 2 சர்க்கரை நோய் (Type1 & Type2 Diabetes).

Read more