மூட்டுவலி நீக்கும் உட்காட்டாசனம் (Utkatasana)

ஆசனத்தில் அமர்ந்து இருப்பது போன்ற நிலையில் உட்காட்டாசனம் (Utkatasana) செய்யப்படுகின்றது.இந்த ஆசனத்தால் ஏராளமான நன்மைகள் உண்டாகின்றது.

Read more