உத்தித பத்மாசனம் (Utthita padmasana)

பத்மாசனத்தில் அமர்ந்த நிலையில் கைகள் இரண்டையும் பக்க வாட்டில் அமர்த்தி, உடலை மேலே தூக்கி செய்யப்படுவது உத்தித பத்மாசனம் (Utthita padmasana).

Read more