முதுகுவலி போக்கும் வஜ்ராசனம் (Vajrasana)

செய்வதற்கு எளிதாக இருக்கும் வஜ்ராசனம்(Vajrasana) , உடலுக்கு அதி அற்புத பலன்களை தரும். இந்த ஆசனத்தின் மூலம் உடல் பலப்படும். மனஅடக்கம் ஏற்படும்.

Read more