வளமான வாழ்வு தரும் வலம்புரிசங்கு (Valampuri conch)

பழங்காலத்தில் மக்கள், செல்வ செழிப்போடு இருக்க வலம்புரி சங்கை (Valampuri conch), வீட்டின் கதவு நிலைக்கருகில் வாசல் படியில் பதித்து விடுவார்கள்

Read more