வற்றாப்பளை கண்ணகியம்மாளின் சிறப்பு (Vattapalai)

வரலாற்று பிரசித்த பெற்ற கடல் நீரில் விளக்கெரியும் வற்றாப்பளை (Vattapalai) கண்ணகி அம்மன் கோவில் இருப்பது ஈழதேசத்தின் வற்றாப்பளை கிராமம் ஆகும்.

Read more