வில்வ இலை ஏன் புனிதமானது? (Vilvam)

சிவலிங்கத்தில் இருந்து வெளியாகும் அதிர்வுகளை ஈர்த்து வைத்துக் கொள்ளும் ஆற்றல் வில்வ (Vilvam) இலைக்கு உண்டு. இதனால் தான் வில்வ இலை புனிதமானது.

Read more