விற்றமின் கே இன் அவசியம் (The necessity of Vitamin K)

விற்றமின் கே (Vitamin K) குறைபாடு இருந்தால் ,உடலால் போதுமான புரதங்களை உற்பத்தி செய்யமுடியாது. இதனால் ரத்தபோக்கு ஏற்படும் அபாயம் அதிகரிக்கும்.

Read more