பாதம் சொல்வது என்ன? (What the foot says)

கைரேகைகள் நம்மைப் பற்றிய ரகசியங்களையும்,எதிர்காலத்தையும் குறிப்பிடுவதைப் போல பாதங்களும் (What the foot says) நம் வாழ்க்கையை தீர்மானிக்கின்றன.

Read more