பளிச்சென்ற முகத்திற்கு (bright and white face)

எல்லோருக்கும் தமது சரும நிறத்தில் மிகுந்த அக்கறை உண்டு. சருமம்  பளிச்சென்று வெள்ளையாக (bright and white face) இருக்க அனைவருமே விரும்புவோம். இயற்கையான பொருட்களை பாவிப்பதால் 

Read more