சுகபிரசவத்திற்கான யோகாசன பயிற்சிகள் (Yoga for Easy childbirth)

உடல் இயக்கம் குறைந்து வருவதால் சுகப்பிரசவமும் (Easy childbirth) குறைந்து வருகிறது. சுகப்பிரசவம் ஏற்பட சில யோகாசன தியான பயிற்சிகள் உதவுகின்றன.

Read more