ஐம்புலன்களை கட்டுப்படுத்தும் யோகமுத்திரைகள்(Yoga mudras to control the senses)

நிலம், நீர், நெருப்பு, காற்று, ஆகாயம் என ஐம்பூதங்களும் உடலில் சமநிலையில் இருக்க யோகமுத்திரைகள் (Yoga mudras) செய்வோம். உடல் மன நலம் ஏற்படும்.

Read more