சர்க்கரைநோயை போக்க முத்திரைகள் (Yoga mudras to cure diabetes)

கை விரல்களால் உடலில் மறைந்திருக்கும் சக்தியை வெளிக்கொண்டு வருவதே யோகமுத்திரைகள்.இதனால் சர்க்கரைநோயை (Yogamudra to cure diabetes). போக்குவோம்.

Read more