யோகர்ட்டில் என்ன சிறப்பு?(Yogurt)

யோகர்ட் (Yogurt) என்பது பதப்படுத்தப்பட்ட பாலில் உயிருள்ள பாக்டீரியாக்களை சேர்த்து தயாரிக்கப்படும் ஒரு புளிப்பாக்கப்பட்ட பால் ஆகும்.

Read more