இளவயதில் முடி நரைப்பதை தடுக்க (Solutions for Young age gray hair)

 முதுமை பருவ அடையாளமான  நரை, ஆரோக்கியமற்ற வாழ்க்கை முறையால்  இளம் பருவத்தினருக்கு (இளநரை) ( Young age gray hair) வருவது சாதாரணமாகி விட்டது.

Read more