கைகால் ஏன் அடிக்கடி மரத்துப்போகிறது? (Your limbs often go numb)

சீரான இரத்த ஓட்டம் இல்லாமையால் (Your limbs often go numb) கை, கால்கள் மரத்துப் போகின்றன .இது பலவித நோய்களுக்கான அறிகுறியாக இருக்கலாம்.

Read more